60 пікір

satibaldi
Тез!!! Ресми тағайындауға дейін жазыңдар! Сыйлық — бірінші дұрыс айтқан адамға!
KILYZAMAN
Сенің болмайтының анық…
satibaldi
Бұтағымды жемеш.
KILYZAMAN
Е, айтпақшы сенікі жуынды еді ғой… Ақырға үміткер емес пақырлығыңды кейде ұмытып кетемінше  Көп біліп, көп оттайтының себеп болса керек...
meirzhan
Оны білу үшін Тимурдың блогын парақтау керек.
Medium
Ерема?
satibaldi
Есептелмейд, толық жаз, аты-жөнімен. Тиын болса да сыйлық бар жерде ойнап айттымға орын жоқ.
Nurgisa
Kyzyk rokirovka kutemin. Kairat Kelimbetov kaita tagaindalyp kalui mumkin dep boljap korein.
KILYZAMAN
Сөздің қысқасы — табанға жақындардың арасындағы тілі ұзындарының бірі десемше?
satibaldi
Сөздің ұзыны — ағылшын тіліндегі протеин атауы: Methionylglutaminylarginytyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglut-
aminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanyvalyl-
prolylphenylalanylvalythreonylleucylglycylaspartylprolyglycylisoleucylglut-mylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglut-amylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylglycylisoleu-cylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucelalanylaspartyglycylprolythreo-nylisoleucylglutamiylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalan-ylalanylglycylvalyltheonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanygllutam-ylmethionylleucyalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthre-onylisoleucylpriIylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparag-inylleucylvalyphenylalanylasparaginyllysylgyycylisoleucylaspartylglutamylph-enylalanyltyrosylalanylgutaminyllcysteinylglutamyllysylvalylglycylavlylaspart-ylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyprolylvalylglutaminylglutamyllserylal-anyprolyphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylaspara-ginylvaylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspart-ylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginyglutaminylisoleucylalanyyls-eryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylal-anylglycylvalythreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylanylalanylleucyl-prolylleucylaspaaginylhistidylleucylvaylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyla-saraginylglycylphenylalanylglycylisoleucylalanylprolylaspartylglutaminylvalyl-lysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylalanyglycylalanylalanyglycylalanylisol-eucylserylglycyserylalanylisoleucylbalyllsylisoleucylisoleucylglutamyyylgluta-minylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolyglutamyllysylmethionylleucyla-lanylalanylleucyllysylvalylphenylalabylvalylglutaminlylprolylmethionyllysylala-nylalanylthreonylarginylserine
Esdaulet
Amin kiwkildarin tizip jazip tastapsin
satibaldi
Kyzyk rokirovka kutemin.

«Илья Ильин — »Қазақтелеком" басшысы болып тағайындалды". Nurgisa : «Ом манэ падме хум! Мине теккел юпарсиин! Білсміллә, бісміллә. Боже, боже...».
janarbek
Кәрім Мәсіміп бару мұмкін.
Zilola
Прыжок афалины фильмiнен сон, «мурттыларга сенiм жок, асобеннi аты жонi неказахша болса» деген ой калыптасты ))
Marco
Әсет Исекешев
Zilola
Сол жiгiт всетаки симпотный!!!
Откен жылы кенсемiзге келiп жаппай макияжбен айналысып кетiп едiк кастингтегiдей )))
Abilakim
Нұрсұлтан Назарбаев
a63a1
Желайдаров Арынғазы Ғарифоллаевич
serjan
Кәрім Мәсімов пен Тимур Құлыбаев екеуі орын ауыстырады.
Aldeken
дәл қазіргі уақытта Мәсімов пен Құлыбаев орын ауыстыруы мүмкін емес.
1) 20 күннен кейін сайлау өтеді, сайлаудың жалпы нәтижесі белгілі болғанымен, сайлаудың алдында үкімет ауыстыру саяси қате болады.
2) Президент Құлыбаевтың отставкасы мәселесін қарауына себеп ретінде Жаңаөзен жұмысшыларының әлеуметтік мәселелеріне уақтылы көңіл бөлмеуі, тиісті шаралар қабылдамауына байланысты деп көрсетті (дегенмен бұл да «Елбасы мемлекет үшін өзінің жақын туысын да аямайды» деген позицияда ұпай жинау үшін жасалған шара болуы мүмкін). Сол себептен, по отрицательным мотивам жұмыстан шығарған адамды Үкімет басшылығына тағайындау да саяси қате болар еді.
Өз болжамым, Әсет Исекешевке басымдық беріп тұрмын.
Себеп, қазіргі уақытта индустрия саласын реттейтін ведомствоның басшысы ретінде индустриалды дамуға жауапты алып мекеменің басшылығына баруы логикаға сай болады. Сонымен қатар, Исекешев, Елбасыға жақын тұлғалардың бірі, қайбір газеттердің қайдан алғаны белгісіз мәліметтеріне сенсек, Исекешевтің №1 отбасының мүшелерінің біріне тығыз қарым-қатынасы байқалыпты-мыс.

П.С. Ертісбаев бола алмайды, құдайдың оған берген бағы — сарай бұлбұлы болу, сол себептен, ол тек пиарға қатысы бар, трибунаға көп шығатын жұмысқа жарамды. СҚ корпоративті, ішінде болып жатқан дүниенің 1 пайыздан басқасы тығулы жататын кеңсе. Не его уровня должность опшым…
serjan
А, Құлыбаевтің кеткенін пікір жазған соң білдім, айтқаның дұрыс мен болашақты болжағаным ғой.
19852407
Құлыбаевтің кеткенін пікір жазған соң білдім
19852407
оһ, міне қызық рокировка
AKY
Бір жынД адам тағайындалад.
19852407
Бір жынД адам тағайындалад.
AKY
Саясатпен жынды айналысып қоям, дә?
19852407
 саясатпен сен айналыспасаң, Саясат сенімен айналысады

dark_nazgul
хехе. бір таныс жас жігіт тым саясатшыл болып кетіп еді, дүйсенбі күні үш әріптің қабылдауы күтіп тұр оны. оқудан шығып қалуы да ғажап емес…
19852407
 Саясатшыл болып кетсе Нидерландыдан пана табар, ал енді саясатшыл боп кетсе қиын болған екен
Economist
Саудабаев пен Мусинның командасынан іздейміз))
a63a1
Көті бал ашып кетті елдің, қойсаңдар қайтед? Ғайыпты болжау үлкен күнә
Aya
Кім болса да, қазаққа жаны ашымас, басы ауырмас біреуі болар да.
19852407
Болат Жәмішев
19852407
немесе Мәсімовтың оң жақ мұрты барады
serjan
Кәрістердің командасынан біреу келетін шығар.
немесе Қайрат Сатыбалды
19852407
Кайра мен Була енді 10 мың $ үлестіруу, вертолетпен 100$ аспаннан жаудыруу деген шаруаларған келгенде ас қой, ас
Сасық саясатта несі бар олардың
askerbek
Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы
izbasar
Сиясит согу негізі көбіміздің теңіміз емес сиякты бос көпіріс болып жатыр. Көпірген ауызды көрдіңдерме?
nurbergen_makym
...қазззақтардың саясатында сайтанның өзі шатасатындай ма, деймін. Ибо, әлдебір қалып, бірізділік, жазылмаған заңдылық деген жоқ қой, деген тұжырымға итермелеп отыр, қолымдағы жауырын. Қырық бір құмалағымды шашып жіберіп ем, тақ түсті тас. Демек, СомҰрық-Қазына тасына, тойыс, тағына Келімбетов келеді деген нұсқаны ұсынып тұр. Бірақ, кесемнің түбінде бес күннен бергі кофенің қағы — "Марченко келіп мәз етсе ше?!" — дейді. «Ибо, қанша құтты орын болса, да Келімбетов келе бермейді ғой...» деп қосып тұр, кофемнің қағы. «Е, неге?» — деп, келіспейді, букмекерлік орталықтағы қыз. «Келімбетовке 1.05 беріп тұр. Вот Әнуар Сәйденовте коэффициент 7.45». «Бірақ, жұлдызшылар мұнымен келіспейді, келер жыл жалынды Айдаһар жылы — демек, стихиясы отты адамдар келеді қор басына» — дейді, «Мәселен, мерген шоқжұлдызы Аймен әмпей-жәмпей болғанда дүниеге келген Иманғали Тасмағамбетов». Очм, сайтанның өзі адасад бұ қазззақтардың саясатынан. Ибо, қазззақтарда саясаткер де, саясат та жоқ.
nurbergen_makym
"Даниал Ахметов пен Сауат Мыңбаевты да, есептен шығармаңдар" — дейді… бөлмемді кезіп жүрген елес…
Aldeken
Саясат Бактыгереичтiн комекшiлiгiне сураып турган амигосын го, бауырым. маладис :-D
satibaldi
Алда қаржылық дағдарыс күтіліп отыр дегендей. Сараңдау адамдардан кімдер бар дегендей…
19852407
Сараң адамың Өмірзақ Шөкеев болып шықты

Саясаткерлер өңшең, шөкімдей ғана шашы бар Шөкеев ешбіреуіміздің ойымызға қонақтамапты.
AKY

Мен айттым ғо, бір жынД адам болады деп.
19852407
 Cаясат соғуыңдысс
saken
Өмекең Жаңаөзендегі шаруаны не істейді енді? Әлде екі шаруаны қатар алып жүрсін деді ма екен?