5 пікір

satibaldi
Жазіра дауестаріңді естіп жіладЪм-ау, боғірееем, жіладЪм!!! Жасаі берсін жұңғо һазаһтаре!!!
ken
Һетаі һазаһтаре аұдарһан һетаі кіноларенда неге һазаһ телен һетайха ірһаһпен соілеіде?
satibaldi
һұдайі мазаһ һлілір, оселай да тіл һатісһаніна наһімет айтпайсең ба, боғірем?
ken
Сосын байқағаным, көбіне әйел адамдары солай сөйлейді.
Nurgisa
Rahimet pawdale ahparrat seahte