Жарияланымдар

zhanara2013
Куптарлык жагдай екен. Баскаларга Онеге болса игi.
zhanara2013
Уйдегi призрак айналайын шыгар, кабiр аралаудын касында?
zhanara2013
Тунгiкобелектiн тагдырын кешкенше, нактаа… Журген лаззаттырак шыгар. Сен де сол жакта журсен, «кол устасып» бiрге аралаймыз ба деген азгын киял гой…
zhanara2013
Куйрыгын екi бутынын арасына кысып алып кашкан Зимка кушiгiм елестеп кеттi…
zhanara2013
Ал, не болды ал?
Ангиме бузау емiзер, бузау таяк жегiзер…
Аямай, минусталдын…
Барiн койшы, маса шагып тастады менi, сенi ше?
zhanara2013
Менi одан да накка… жiбергенiн дурыс едi… Акылыы толыскан азаматтыгыннан айналдым…
zhanara2013
Рас, корип турсан курес, жарнама ушин де жауапты орын бар, сен жанбасан жалындап, мен жанбасам жалындап, биз жанбасак жалындап, аспан калай ашылмак…
zhanara2013
Соны бiлсен, котере алмайтын шокпарды белiне байлама…
Глобальныйлау проблемага оре жетпейд да.
zhanara2013
Керемет болсан, Сол озбектер автономиялык ел боламыз деп дурлiккенде кайда калдын? 4 озбек Жабылып,1 казакты урганда кайда калдын? Ендi кеп суга кеткен тал кармайдынын кебiн кимеш…
zhanara2013
Танертен фб дан окыдым, НурОтан ЖК рейдке шыгыпты да, коптеген тунгикобелектерди устапты. Сумдык кой, казак кызынын намысы кайда?
zhanara2013
Айта-айта Алтайды, Жамал апам картайды, денег макал есиме тусипкетти
zhanara2013
Фб- тен кайтыс болган аккаунттардан хат кеп турса я? «дос болайык» деп…
zhanara2013
Корген бакканын Шымкент екен…
Казакта одан да манызды проблемалар жетерлик кой.