Кулейiк !!!

Бурындары керекте анектер коп жазылатын едi гой. Кiм кай мушесiнен кеткенiн жазып маре-саре боп жатушы ед. Сiздерде жана анекдоттарынызды жазыныздар. Мен бiр журналдан урлагандарымды жаздым)).:
~ Мейрамханада екi колымен басын суйеп, кайгыдан кан жуткан бiр еркек отырады. Айналасына карауга шамасы жок, алдында шарап толы рюмка. Онын жанынан отiп бара жаткан бiр арсыздау жiгiт байкатпай алып бокалдагы шарапты iшiп кояды. Сол сатте камыгып отырган еркек басын жаймен котерiп:
-Не деген омiр мынау?..
Патерiмдi тонап кеттi! Айелiм балаларымды алып кетiп калды! Конiлдесiм тастап кеттi! Ал ендi олгiм келiп у iшейiн деп отырсам, оны да бiреу iшiп кеттi! — деп куйiнiптi. =)

~ Ерлi-зайыптылар баска калага туыстарына кетiп бара жатады. Жарты жолга жеткенде:
-Колiктi керi бур, тезiрек уйге кайтайык, мен газды жабуды умытып кетiппiн. Маскара-ай уйiмiз ортенiп кетпесе жарар едi, — деп байек болып жаткан айелiне куйеуi:
— Кам жеме, ортенбейдi. Мен де суды ошiрудi умытып кетiппiн,- деген екен.=)

~ Бip жiгiт дукенге келiп сатушыга:
-Маган бip кило сут берiнiзшi, — дейдi.
Сатушы оган жактырмай карап:
— Бiз суттi килограмдап сатпаймыз,-десе, жiгiт басын касып бiраз ойланып турады да:
— Онда жарты метр сут берiнiзшi,- дейдi.

~ 1-кантар кунi менi айелiм катты куантты. Кешкiciн уйде тв корiп жатканбыз. Келiншегiм жаныма кеп, даусын басендете тiл катты:
-Казiр балалар уйыктаган сон не iстейтiнiмiздi бiлесiнбе?- дедi.
Теледидардан не корiп отканымды умытып кеттiм:
-Жок, нe icтеймiз? — деп едiм, сал енкейдi де кулагыма сыбырлады:
— Балалардын сыйлыгынан шыккан шоколадты жеймiз! =)
Әрі қарай